Η Εταιρεία

Η Quest Ενεργειακή MΑΕBE, μέλος του Ομίλου Quest, δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα η εταιρεία αξιολογεί νέες τεχνολογίες και αγορές στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται σταδιακά και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο την επόμενη πενταετία, τόσο στον τρόπο χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη διαχείριση αυτής. Όραμα της Quest Ενεργειακής αποτελεί η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της στην αλλαγή του μίγματος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία, μετά τις πρόσφατες σημαντικές νέες επενδύσεις, διαθέτει πλέον στο χαρτοφυλάκιο της τριάντα (30) φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 39,3MW (Ιανουάριος 2024) και βρίσκεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης και επενδύσεων.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η λειτουργία της Quest Ενεργειακής , είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων που έχει θέσει και εφαρμόζει ο Όμιλος Quest για όλες τις θυγατρικές του.

Ο Όμιλος Quest διοικείται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενσωματώνει στη λειτουργία του εγχειρίδια, κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες, που ισχύουν για τις σημαντικές θυγατρικές του και στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, την υπεύθυνη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, σε όλους τους τομείς που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και στη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες www.quest.gr/el/the-group/corporate-governance

Η Quest Συμμετοχών AE, μητρική εταιρεία του Ομίλου, εισηγμένη στο Χ.Α., συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Παράλληλα, τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, όπως επίσης και ειδικό Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου.

Διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς, ο οποίος εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου Quest. Επίσης, απαιτείται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες και επαγγελματίες με την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου, και γενικότερα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να τηρούν κι εφαρμόζουν όμοια πρότυπα και κανόνες δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.

 


Διαδικασία Αναφοράς Περιστατικών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής Συμπεριφοράς

Η Eταιρεία, σύμφωνα με τις Πολιτικές, τις αρχές και τις αξίες του Ομίλου Quest, δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα επιχειρηματικό πνεύμα διαφάνειας και υπευθυνότητας. Ως εκ τούτου, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους της.

Προκειμένου να εδραιωθεί η αποτροπή αδικημάτων, ανήθικων και παραβατικών συμπεριφορών/πράξεων, επιθυμούμε να βεβαιωθούμε ότι εάν εργαζόμενός μας ή τρίτος έχει υποψία σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας μας, έχει το βήμα να το αναφέρει, διατηρώντας την ανωνυμία αν το επιθυμεί.

Οι αναφορές μπορεί να υποβάλλονται επώνυμα ή ανώνυμα.

Ωστόσο, ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων καταγγελιών καθώς διευκολύνουν τη διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά που αφορούν παραβίαση των εταιρικών Πολιτικών/Διαδικασιών καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας (λ.χ. απάτη, διαφθορά, κλοπή, υπεξαίρεση, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Quest, περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων (data breaches) ή/και ασφάλειας πληροφοριών (security incidents) και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στην Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:

E-mail: milisemas@questenergy.gr

Ταχυδρομικά: Αργυρουπόλεως 2Α ΤΚ 17676, Καλλιθέα, Αθήνα (Υπόψη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό»).

Ειδικά, για τις περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:
Email: : databreach@questenergy.gr (παραβίαση προσωπικών δεδομένων)
Email: infosec@quest.gr (παραβίαση ασφάλειας πληροφοριών)
Ταχυδρομικά: Αργυρουπόλεως 2Α ΤΚ 17676, Καλλιθέα, Αθήνα (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό») αν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή υπόψη Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών αν αφορά σε ζητήματα παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Οι εργαζόμενοί μας ή τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, θα θέλαμε να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

  • Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.
  • Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντικτύπου στην Εταιρεία, ενώ παράλληλα στηρίζεται η κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας.
  • Η επώνυμη αναφορά μιας παραβίασης είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον αναφέροντα (εργαζόμενο ή τρίτο) για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς.
  • Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά/πράξη.
  • Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις στους αναφέροντες οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη, όπως και να διενεργηθούν νομικές πράξεις για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σημειώνεται ότι, ο Όμιλος Quest έχει καθιερώσει σαφείς κανόνες και Πολιτικές που ορίζουν, πέραν όλων των άλλων, ποια περιστατικά συνιστούν παραβιάσεις και ποια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης αυτών.

Σύνοψη της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών-Καταγγελιών θα βρείτε εδώ

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη Ειδική Δήλωση Απορρήτου Υποβολής Αναφορών την οποία θα βρείτε εδώ

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Αργυρουπόλεως 2Α
Καλλιθέα, 17671

CONTACTS
Email: info@questenergy.gr
Phone: +30 211 9994000
Fax: +30 211 9994530

 

Αρ.ΓΕΜΗ: 121695501000