Η Εταιρεία

Η Quest Ενεργειακή MΑΕBE, μέλος του Ομίλου Quest, δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα η εταιρεία αξιολογεί νέες τεχνολογίες και αγορές στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται σταδιακά και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο την επόμενη πενταετία, τόσο στον τρόπο χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη διαχείριση αυτής. Όραμα της Quest Ενεργειακής αποτελεί η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της στην αλλαγή του μίγματος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία, μετά τις πρόσφατες σημαντικές νέες επενδύσεις, διαθέτει πλέον στο χαρτοφυλάκιο της είκοσι επτά (27) φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 33,5MW (Αύγουστος 2022) και βρίσκεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης και επενδύσεων.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η λειτουργία της Quest Ενεργειακής , είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων που έχει θέσει και εφαρμόζει ο Όμιλος Quest για όλες τις θυγατρικές του.

Ο Όμιλος Quest διοικείται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενσωματώνει στη λειτουργία του εγχειρίδια, κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες, που ισχύουν για όλες τις θυγατρικές και στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, την υπεύθυνη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, σε όλους τους τομείς που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και στη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες www.quest.gr/el/the-group/corporate-governance

Η Quest Συμμετοχών AE, μητρική εταιρεία του Ομίλου, εισηγμένη στο Χ.Α., συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Παράλληλα, τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, όπως επίσης και ειδικό Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου.

Διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς, ο οποίος εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου Quest. Επίσης, απαιτείται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες και επαγγελματίες με την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου, και γενικότερα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να τηρούν κι εφαρμόζουν όμοια πρότυπα και κανόνες δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.

 


Επικοινωνία

Διεύθυνση
Αργυρουπόλεως 2Α
Καλλιθέα, 17671

CONTACTS
Email: questenergy@quest.gr
Phone: +30 211 9994000
Fax: +30 211 9994530

 

Αρ.ΓΕΜΗ: 121695501000